• Slider Groot

Ontstaansgeschiedenis

In 2009 hebben 25 vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties in Zuidoost Brabant een convenant ondertekend en daarmee werd het mogelijk om de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant in het leven te roepen.

Er kwam een Bestuur en een Raad van Advies met daarin vertegenwoordigers van de Ouderenzorg, Verstandelijk Gehandicaptensector en GGZ.

November 2009 is de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant gestart met één medewerker, Bestuur en Raad van Advies, in de vorm van een Kick Off-bijeenkomst.

Doelstelling van de Stichting:

  • Voorzien in een pool van vrijwilligers in gemeenten in Zuidoost Brabant, Vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen, die als gevolg van hun geestelijk of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers die optreden als mentor als bedoeld in artikel 450 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.